Angvstia Nr. 13

Cuprins – Table of Contents

 1. Drd. Liviu CÎMPEANU, Dr. Elisabeta MARIN, Însemnările cronistice ale lui Markus  Schunckabunck, trimisul lui Mihai Viteazul, despre misiunile sale la Curtea împăratului Rudolf
  al II-lea – Die chronistische Aufzeichnungen des Markus Schunckabunck, Gesandter Michael den Tapferen, über seine Aufträge am Hofe des Kaisers Rudolf II
 2. Drd. Vasile LECHINŢAN, Un căpitan necunoscut al lui Mihai Viteazul în Odorheiul Secuiesc – The Unknown Captain of Mihai Viteazul in Odorheiu Secuiesc
 3. Dr. Ioana CRISTACHE-PANAIT, Forma de plan a bisericii de la Pârâul Doamnei – Topliţa (Harghita). Importanţa sa tipologică în istoria şi arhitectura românească – The form plan of
  the church from the “Doamnei” river – Topliţa (Harghita). Its typological importance in the Romanian history and architecture
 4. Emil POP, Valeria POP, Prezenţe culturale româneşti creştine ale secolului al XVII-lea: Pater Ioan Căianu-Valahus – Cultural Christian Romanian attendings of the XVIIth century: Ioan Pater Căianu-Valahus
 5. Drd. Vasile LECHINŢAN, Secuii în Moldova şi Ţara Românească la 1857 – The Sekler in Moldavia and in “Ţara Românească”, in 1857 The passports released in Odorheiu Secuiesc
 6. Dr. Gelu NEAMŢU, Drama preoţimii române din Transilvania în timpul revoluţiei de la 1848-1849 – Aspecte inedite – The Romanian Transylvanian priests’ drama during the 1848-1849 Revolution – New aspects
 7. Ana HANCU, Bucur Ioan – un caz de spionaj la Tg. Mureş în timpul revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania – Bucur Ioan – un cas d`espionage à Târgu-Mureş pendant la revolution de 1848-49 de Transylvanie
 8. Elena MIHU, Preotul Nicolae Stoicovici din Jacu şi fraţii săi şi „răsplata” primită pentru devotamentul lor în Revoluţia din 1848-1849 – The father Nicolae Stoicovici of Jacu, his brothers and the “reward” received for their devotion in the 1848-1849 revolution
 9. Dr. Ioan RANCA, O radiografie diplomatică franceză a stărilor quasi revoluţionare din Ungaria şi Transilvania anterioară revoluţiei de la 1848-1849 – A French diplomatic radiography of the quasi revolutionary situations from Hungary and Transylvania, taken before the 1848-1849 revolution
 10. Dr. Constantin Burac, Andrei Şaguna în publicistica eminesciană – Andrei Şaguna in Eminescu’s Press
 11. Dr. Ioan LĂCĂTUŞU, Nicolae Iorga despre Mitropolitul Andrei Şaguna – Nicolae Iorga about Andrei Şaguna Metropolitan
 12. Drd. Nicoleta PLOŞNEA, Bisericile române din Protopopiatele Trei Scaune, Odorhei, Ciuc-Giurgeu, Reghin (1850-1914) I. Structuri administrative – L’eglises ortodoxe roumaines de protopopiates Trois Chaises, Odorhei, Ciuc-Giurgeu, Reghin (1850-1914) I. Structures administratives
 13. Drd. Ana DOBREANU, Documente privind revizuirea din 1900 a frontierei dintre Austro-Ungaria şi România. Referiri asupra secţiunii ce delimita comitatele Ciuc şi Trei Scaune de România – Documents regarding the revision of the between Austro-Hungaria and Romania from 1900. References on the delimitation section between Ciuc and Three Chairs of Romania counties
 14. Dr. Constantin I. STAN, Elie Miron Cristea şi Expoziţia jubiliară de la Bucureşti din 1906 –Elie Miron Cristea and the jubilee exhibition from 1906 Bucharest
 15. Corina SPOREA-BĂRĂGAN, Românii din Buzăul Ardelean implicaţi în făurirea României Mari – The Romanian People from the Transylvanian Buzau, Involved in Building of the Great Romania
 16. Dr. Constantin I. STAN, Activitatea Episcopului Justinian Teculescu pentru realizarea şi consolidarea Marii Uniri – Bishop Justinian Teculescu’s activity for the “Great Union”
  fulfillment and consolidation
 17. Dr. Luminiţa CORNEA, Horia şi Bujor Teculescu despre visul de aur al românilor transilvăneni: Unirea de la 1 Decembrie 1918 – Horia and Bujor Teculescu about Transylvanian Romanians’ gold dream: The Union from 1 December 1918
 18. Dr. Radu RACOVIȚAN, R.W. Seton-Watson şi revizionismul ungar în primii ani după primul război mondial (1920-1927) – R. W. Seton-Watson and the Hungarian revisionism in the first years after the First World War (1920-1927)
 19. Dr. Aurel PENTELESCU, Dr. Gavriil PREDA, Episcopul Justinian Teculescu la Eparhia Cetatea Alba – Ismail. Documente inedite – Justinian Bishopric Diocese Teculescu at Akkerman – Ismail. New documents
 20. Dr. Luminiţa CORNEA, Membrii ai familiei Cioflec la Şcoala de Fete „Carmen Sylva” din Timişoara – Members of Cioflec Family at School of Girls “Carmen Sylva” from Timişoara
 21. Gabriela VULPE, Activitatea Protopopiatului Oituz în perioada 1921-1938 reflectată în protocoalele acestuia – Archiprêtre Oituz activité au cours de 1921-1938 refléte dans ses protocoles
 22. Drd. Eugen POP, Structuri de siguranţă, ordine publică şi apărare în vara şi toamna anului 1940, sub impactul cedării părţii de nord-vest a României – Safety structure of public order and defense in 1940 summer and fall, under the impact of North-Vest Romania transfer
 23. Gheorghe RADU, Preşedintele Poloniei şi refugiaţii polonezi în judeţul Neamţ – Président de la Pologne et des réfugiés polonais dans le comté de Neamţ
 24. Dr. Alin SPÂNU, Suferinţele bisericilor naţionale din Transilvania de sud-est în timpul ocupaţiei horthyste (septembrie 1940 – septembrie 1944) – The sufferings of the national churches in the south-east Transylvania During the Horthy’s occupation (September 1940 –September 1944)
 25. Alexandru DUŢĂ, Documente de la D.J.A.N. Galaţi despre refugiaţii din Transilvania de Nord stabiliţi în anii 1940-1944 în judeţele Covurlui şi Tecuci – Documets de D.J.A.N. Galaţi sur les réfugiés du nord de la Transzlvanie établis dans les comtés Covurlui et Tecuci au cours de 1940-1944
 26. Dr. Petre ŢURLEA, Răspuns glorificării unui naţionalist şovin: Episcopul Márton Áron –Response to the glorification of a jungoistic nationalists: Márton Áron
 27. Dr. Nicolae BUCUR, Domnu’ Trandafir în viziune harghiteană – Profesorul Gheorghe Afloarei – Mr. Trandafir in a “harghitean” vision Professor George Afloarei
 28. Dr. Constantin CATRINA, Profil de muzician: Matei N. Jurebiţă (1908-1997) – A musician profile: Matei N. Jurebiţă (1908-1997)
 29. Drd. Gina GHIAŢĂ, Din istoria oraşului Miercurea-Ciuc. Aspecte privind activitatea urbanistică (1948-1965) – From the town of Miercurea-Ciuc History. Aspects Regarding the
  Urban Planning (1948-1965)
 30. Vasile STANCU, Poziţia partidului Frontul Plugarilor din raioanele Sfântu-Gheorghe şi Târgu- Secuiesc privind înfiinţarea Regiunii Autonome Maghiare – The “Plowman Front” Party’s
  position from Saint-George and Tg. Secuiesc regarding the establishment of Autonomous Hungarian Region
 31. Mircea BODNARI, Reforma agrară din anul 1945 în judeţul Trei Scaune – The land reform of 1945 in The Three Chairs County
 32. Ion BĂLAN, Începuturile procesului de colectivizare în sud-estul Transilvaniei (1949) – The beginnings of the collectivization process in the South-East of Transylvania
 33. Dr. Traian CHINDEA, Momente din istoria structurilor de poliţie din spaţiul Covasnei şi Harghitei – Moments from the history of police structures from Covasna and Harghita
 34. Florian BANU, Câteva consideraţii cu privire la reţeaua informativă a Securităţii din sud-estul Transilvaniei (sfârşitul anilor ’50 – începutul anilor ’60) – A few considerations about the
  informative network of the Securitate (political police) from the South-East of Transylvania in the final of ’50’s and early of ’60’s
 35. Cronica activităţii a Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” pe anii 2007-2009 – Activities cronicle of C.E.D.M.N.C. 2007-2009

Recenzii – Reviews

Lista autorilor – Authors