Angvstia Nr. 11

Cuprins – Table of Contents 

ANGVSTIA nr. 1-10, 1996-2006 – Sumar general (ANGVSTIA nr. 1 -10, 1 996-2006 – General summary)

Istorie (History)

 1. ELISABETA NEGULESCU, Românii din sud-estul Transilvaniei în documentele Ocârmuirii Saac (The Romanians of South-eastern Transylvania in the documents of the Saac Administration)
 2. IOAN RANCA, Opoziţia autorităţilor’guvernamentale şi locale ungureşti din Transilvania, faţă de o adunare naţională a românilor, în anii 1790-1791 (The opposition of the governmental and local Hungarian authorities from Transy/vania, to a Romanian national gathering in 1970-1971)
 3. IOANA CRISTACHE-PANAIT, Stenţel Condrat, zugrav şi copist prin sate mureşene (prima jumătate a secolului al XIX) (Stenţel Condrat – painter and copyist in villages from Maramureş (the first half of the 20th century))
 4. VASILE LECHINȚAN, Limba română în viaţa secuilor de-a lungul secolelor (până în 1918)(III) (The Romanian /anguage in the life of Szecklers along the centuries (unti/ 1 918) (III))
 5. ELENA MIHU, Pătimirile preotului Ioan Brânduşe din Daneş în anul 1849 (The sufferings of Priest Ioan Brânduşe from Daneş in 1849)
 6. MILANDOLINA BEATRICE DOBOZI, Un protocol de vizitaţie canonică – imagine a parohiilor din Protopopiatul Ortodox Reghin la anul domnului 1852 (A protocol of canonica/ visitation – An image of the parishes of the Orthodox District of Reghin in 1852)
 7. ANA GRAMA, Comunitatea Breţcană în pragul secolului al XX-lea şi în primele decenii ale acestuia. Edificarea “şcolii de piatră” (1904) (The community of Breţcu at the beginning and in the first decades of the 20th Century. Building the “stane made school” (1904))
 8. ANA DOBREANU, Date privind amploarea, direcţii şi alte aspecte ale emigrării populaţiei din Comitatul Ciuc la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea (Information regarding the amplitude, the diredions and other aspeds of the emigration of the population from the Ciuc Comitat, at the end of the 1 9th century and the beginning of the 20th century)
 9. GHEORGHE RADU, Şovinismul maghiar la început de veac XX în documentele nemţene (Hungarian chauvinism in the documents from Neamţ at the beginning of the 20th Century)
 10. ALIN SPÂNU, Presa minoritară din Transilvania ( 19 19-1934) (The minority press from Transy/vania (191 9 – 1 934))
 11. CONSTANTIN STAN, Elie Miron Cristea şi încoronarea Regelui Ferdinand la Alba Iulia şi Bucureşti ( 15- 17 octombrie 1922) (Eiie Miron Cristea and the coronation of King Ferdinand at Alba Iulia and Bucharest (15th – 1 7th Odober 1922))
 12. IOAN OPRIŞ, Episcopul Policarp Moruşcă (20.III.1883-26.X.1958) şi stăruinţa
  pentru românii americani (Bishop Policarp Moruşcă (20th of March 1883 – 26th of October 1 958) and his perseverance for the American Romanians)
 13. PETRE ŢURLEA, Limba română, ungurii şi Nicolae Iorga după Marea Unire (The Romanian language, the Hungarians and Nicolae Iorga after the Great Union)
 14. COSTEL CRISTIAN LAZĂR, Cultură şi spiritualitate la românii din Ciuc în anii interbelici (Culture and spiritualty in the life of the Romanians from Ciuc Country in theinter-war period)
 15. IOAN LĂCĂTUȘU, Bănci populare şi cooperative de credit din judeţul Treiscaune (1919-1940) (People’s Banks and Loan Ca-operative Societies from Treiscaune County (1919-1940))
 16. ALIN SPÂNU, Metode, mijloace şi acţiuni subversive care au vizat destrămarea României ( 1919-1944) (Methods, means and subversive actions that lead to Romania’s disintegration (1919-1944))
 17. CONSTANTIN CATRINA, Dr. Valeriu Bidu (1895-1967). Note şi corespondenţe (Dr. Valeriu Bidu (1895-1967). Notes and correspondence)
 18. LUMINIȚA CORNEA, “Urmele” Basarabiei în viaţa şi activitatea lui Romulus Cioflec (Les Traces” de Bessarabie dans la vie et l’activite de Romulus Cioflec)
 19. MARIA STOICA, Lumea văzută prin ochii unui român : Romulus Cioflec “cutreierând Spania” (The world seen by a Romanian: Romulus Cioflec “scouring” through Spain)
 20. MARIANNE ILIESCU, Relectura romanului românesc interbelic: Vârtejul – de Romulus Cioflec (The Re-reading of the inter-war navei: Vârtejul, by Romulus Cioflec)
 21. ALEXANDRU SURDU, Literalitate şi literaritate în scrierile teologului cărturar Nicolae Colan (Literacy and literality in the writings of the theological scholar Nicolae Colan)
 22. ROMEO NEGREA, Activitatea Asociaţiunii Transilvane pentru Cultura şi Literatura Poporului Român în judeţul Treiscaune, în anul 1939 (The activity of the Transylvanian Association for Romanian Cu/ture and Literature in Treiscaune County in 1939)
 23. CONSTANTIN PĂDURARU, Situaţia refugiaţilor transilvăneni din teritoriul cedat vremelnic Ungariei hortyste stabil iţi temporar în judeţele Neamţ şi Bacău (The social condition of the Transy/vanian refugees, inhabitants of the territory surrendered to Hortyst Hungary, established temporarily in Neamţ and Bacău Counties
 24. ALEXANDRU DUȚĂ, Date preliminare despre refugiaţii din Transilvania de Nord stabiliţi în sud-estul României în anii 1940-1944 (Preliminary information regarding the refugees from Northern Transylvania established in the south-east of Romania in 1940-1944)
 25. IOAN LĂCĂTUȘU, Pagini din calvarul românilor covăsneni, în timpul ocupaţiei horthyste, din toamna anului 1940 (Pages of the ardeal of Romanians from Covasna, under the Hortyst occupation, in the autumn of 1 940)
 26. MIRCEA BODNARI, Organizaţii şi partide politice din judeţul Trei Scaune în perioada 1944-1950 (Politica! Parties and Organisations from Trei Scaune County in the 1944-1950 period)
 27. VASILE STANCU, Colaborarea Comitetului Judeţean al Frontului Plugarilor cu Partidul Comunist (Partidul Muncitoresc Român) în perioada 1946-1949 (The cooperation of the County Committee of the Ploughmen’s Front with the Communist Party (The Romanian Workers’ Party) between 1946 and 1949)
 28. VASILE VALENTIN, Penitenciarul din Miercurea-Ciuc în anii ’50 (The penitentiary from Miercurea Ciuc in the 50’s)
 29. CĂTĂLIN FUDULU, Morminte şi opere comemorative de război din Miercurea-Ciuc (Tombs and memorial war monuments from Miercurea-Ciuc)
 30. MARIAN NENCESCU, Eroi ai Internelor, căzuţi la datorie în judeţele Harghita şi Covasna (Heroes of the Ministry of Interna/ Affairs, fallen on duty in Harghita and Covasna Counties)
 31. GABRIELA VULPE, O creionare a monografiei oraşului Târgu Secuiesc aflată la Direcţia Judeţeană Galaţi a Arhivelor Naţionale (An outline of the monograph of Târgu Secuiesc found at the County Direction of the National Archives from Galaţi)
 32. FLORINA TRUȚĂ, Repere istorice, geografice şi demografice a zonei Topliţa (Historical, geographical and demographica/ landmarks of Top/iţa region)
 33. FLORIN TĂLMACIAN, Receptarea hotărârilor de la Balamand în cadrul Bisericilor Greco-Catolice din România şi Ucraina (The acceptance of the /aws from Balamand in the Greek-Catlwlic churches from Romania and Ukraine)

Sociologie (Sociology)

 1. CODRINA ŞANDRU, Reţele sociale ale elitelor locale în Harghita şi Covasna (Social networks of local elites in Harghita and Covasna)
 2. MARIA COBIANU-BĂCANU, Aspecte noi, relevate de cercetarea “Românii la contactul dintre culluri” (New relevant aspects in the research “Romanians at the cu/ture contact”)
 3. ELENA MĂGHERAN, Cercetare asupra reflectării tendinţelor de obţinere a autonomiei Ţinutului Secuiesc în presa de limba maghiară din judeţul Covasna (Research upon the mirroring of the attempts of obtaing the autonomy of the Szeckler Land in the local Hungarian press from Covasna County)
 4. OLGA MITROI, Cercetare cu privire la fenomenul suicidar din România, în general, şi din judeţul Covasna, în special (The research regarding the suicidal phenomena in Romania, generally, and in Covasna County, peculiarly)

Cronica activităţii (Chronicle of activities)

 • IOAN LĂCĂTUŞU, ERICH MIHAIL BROANĂR, Cronica activităţii Centrului Eclesiastic de Documentare “Mitropolit Nicolae Colan”  pe anul 2006

Recenzii (Reviews)

 1. LUMINIȚA CORNEA, Ioan Dănilă, Limba română În graiul ceangăilor din Moldova, Editura Didactică şi Pedagogică S.A., Bucureşti, 2005
 2. IOAN RANCA, Ana Grama Brescan, Românii sudtransilvani În secolul al XIX-lea. Judeţul Covasna. Mărturii documentare, Editura Arcuş, 2007
 3. IOAN LĂCĂTUŞU, Maria Cobianu-Băcanu, Românii la contactul dintre culturi – relaţii interetnice, Editura România pur şi simplu, Bucureşti, 2007
 4. VASILE STANCU, Ioan Lăcătuşu, Dăinuire românească, Editura România pur şi simplu, Bucureşti, 2007
 5. IOAN LĂCĂTUŞU, Codrina Şandru, Comunităţi etnice şi elite locale, Editura Universităţii ” Transilvania” din Braşov, 2007
 6. VASILE LECHINŢAN, Diana Joiţa, Ioan Lăcătuşu, Arhivele româneşti Între tradiţie şi reformă, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2007
 7. ERICH MIHAIL BROANĂR, Omagiu Horia Colan la 80 de ani, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2006
 8. IOAN LĂCĂTUŞU, Costel Cristian Lazăr, Românii din judeţul Ciuc În perioada interbelică, Editura România pur şi simplu, Bucureşti, 2007
 9. ILIE ŞANDRU, Vasile Netea, Mureşul Superior – vatră de cultură românească, Editura Cuvîntul, 2006
 10. IOAN LĂCĂTUŞU, Justinian Teculescu, Pentru neam şi pentru lege, ediţie îngrijită de Luminiţa Carnea, Editura Angvstia, Sfântu Gheorghe, 2006
 11. VASILE STANCU, Ioan Lăcătuşu, Românii În mass-media maghiară din Harghita şi Covasna, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2006
 12. ERICH MIHAIL BROANĂR, Almanahul Grai Românesc 1 2006, Editura Grai Românesc, Mierucrea-Ciuc, 2006
 13. VASILE STANCU, Buletinul Ligii cultural creştine “Andrei Şaguna” Nr. 3/2006, Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2006

Date despre autori (Data about authors)